Pravidla a podmínky užívání elektronické komunikace

1           Důvěrnost elektronické komunikace

1.1 Příslušný e-mail, případná předcházející elektronická komunikace v něm obsažená a veškeré přílohy jsou určený výlučně zamýšlenému adresátovi, popřípadě zamýšleným adresátům. Veškerý obsah příslušného e-mailu je důvěrný. 

1.2 Pokud jste příslušný e-mail obdrželi omylem a/nebo nejste jeho zamýšleným příjemcem, pak prosím: 

1.2.1.  informujte o této skutečnosti bezodkladně odesílatele příslušného e-mailu. V případě, že generického odesílatele (např. tiskárna, fax či jiné zařízení apod.), zašlete tuto informaci na adresu recepce@masak-partner.com;

1.2.2.  odstraňte takový e-mail včetně veškerých příloh z Vašeho systému; a

1.2.3   zamezte, aby se takový e-mail dostal do dispozice jakýchkoliv třetích osob.


2           Podmínky pro právní jednání

2.1 Obsah příslušného e-mailu nepředstavuje závazný návrh na uzavření a/nebo změnu a/nebo zrušení smlouvy, ani závazné přijetí takového návrhu. E-mailová komunikace jakékoliv osoby ze skupiny Masák & Partner (dále jen „Osoba MP“) slouží výlučně ke komunikačním a informativním účelům a nezakládá jakékoliv závazky/povinnosti jakékoliv Osoby MP.

2.2 Osoby MP učiní rozhodnutí, zda přistoupí k uzavření, změně či ukončení jakékoliv smlouvy až po zvážení veškerých rozhodujících skutkových a právních okolností. Osoby MP si tak vyhrazují právo jakoukoliv smlouvu neuzavřít, nemodifikovat či neukončit a v tomto ohledu i právo ukončit jednání o každé smlouvě, návrhu apod. v jakékoliv fázi jednání. Jakákoliv předsmluvní odpovědnost Osoby MP se vylučuje. Osoby MP rovněž vylučují možnost uzavření smlouvy s dodatkem či odchylkou.

2.3 Jediné zástupčí oprávnění Osob MP má statutární orgán příslušné Osoby MP a osoby, kterým za účelem příslušného právního jednání disponují příslušnou plnou mocí. Žádná jiná osoba zástupčím oprávněním ve vztahu k příslušné Osobě MP nedisponuje. Osoba MP adresáta příslušného e-mailu tímto informuje, že výše uvedené omezení je rovněž předmětem vnitřních předpisů Osob MP ve smyslu § 166 odst. 2 občanského zákoníku.

2.4 Veškeré smlouvy jsou uzavírány pouze v písemné podobě, a to vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Jiná forma a podoba smlouvy (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, ústně / telefonicky apod.) je vyloučena.

3           Nakládaní s osobními údaji

3.1 Adresát příslušného e-mailu bere na vědomí, že nakládání a zpracovávání osobních údajů ze strany Osob MP podléhá zásadám pro nakládání s osobními údaji v rámci skupiny Masák & Partner zde: [ODKAZ]

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies OK